Opublikowano: Mar 7, 2021

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Aktualne formalności 2021

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce związane jest z szeregiem formalności, których należy dopełnić, by jego pobyt i praca była legalna. W przeciwnym razie zarówno samemu zainteresowanemu, jak i przedsiębiorcy grożą poważne konsekwencje nie tylko finansowe, ale również prawne. Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Zatrudnianie cudzoziemca – dokumenty i legalny pobyt

Jak w każdym przypadku, również w Polsce legalny pobyt wiąże się z koniecznością posiadania aktualnej dokumentacji. W tym przypadku to wiza, karta pobytu lub paszport. Przyszły pracodawca musi wykonać kserokopię i przetrzymywać dokument przez cały okres zatrudnienia pracownika. Ponadto niezbędne są:

  • zezwolenie na pracę, o którą występuje pracodawca lub zezwolenie na pracę sezonową
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy pracownikowi (Armenia, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Gruzja, Ukraina)
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, o którą ubiega się cudzoziemiec
  • umowa o pracę w obu językach

Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca

W pierwszej kolejności przedsiębiorca, który chce zatrudnić cudzoziemca do pracy musi złożyć wniosek o wydanie stosownego zezwolenia do wojewody. Wiąże się to jednak z określonymi warunkami.

Należy bowiem mieć na uwadze, że wojewoda może wymagać stosownej informacji od starosty o brakach kadrowych na danym terenie, a zatrudnienie cudzoziemca jest jedyną możliwością. Ponadto wynagrodzenie osoby spoza Polski nie może być niższe od tego, które wykonywałby nasz rodak na podobnym stanowisku.

Pozytywna opinia skutkuje uzyskaniem zezwolenia na czas określony nie dłuższy niż 3 lata. Zawsze jest jednak opcja przedłużenia.

Istnieje dodatkowo tryb uproszczony, który pomija kwestię uzyskania zgody od starosty. Jeśli zawód, który wykonuje cudzoziemiec ujęty jest w rejestrze tych, które nie wymagają zgody władz, nic nie stoi na przeszkodzie, by podjąć kolejne kroki w celu zatrudnienia pracownika spoza naszego kraju.

Praca sezonowa w Polsce dla cudzoziemców

Coraz częściej, kiedy nadchodzi sezon w niektórych rejonach Polski brakuje rąk do pracy i w związku z tym pracodawcy wspomagają się pracownikami spoza naszego kraju. W przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji, tutaj pracodawca nie musi występować o pozwolenie do wojewody, a zgłosić zaistniały fakt w Urzędzie Pracy.

Umowa w języku zrozumiałym dla obu stron

Kolejnym krokiem jest sporządzenie stosownej umowy. Tutaj należy zaznaczyć, że musi ona być zrozumiała dla pracodawcy i pracownika, dlatego należy ją sporządzić również w języku, którym posługuje się cudzoziemiec. Należy oczywiście ująć w dokumencie niezbędne informacje, w tym: charakter pracy i warunki. Należy mieć na uwadze, że warunki te nie mogą odbiegać od tych, które dotyczą również pracowników naszego kraju.

Zatem te same przepisy oraz wynagrodzenie to istotne elementy umowy. Ponadto pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy i musi uiszczać składki systematycznie co miesiąc.

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 – krok po kroku

Formalności przy zatrudnieniu pracownika spoza Polski nie są aż tak skomplikowane, jednak należy liczyć się, że czas oczekiwania na wydanie decyzji może trwać nawet kilka miesięcy. Zatem jak zatrudnić cudzoziemca w kilku prostych krokach?

1. Należy ustalić pochodzenie pracownika. 

Tylko wtedy można skompletować odpowiednią dokumentację i skierować kroki do odpowiedniej instytucji.

2. Trzeba ustalić rodzaj stanowiska.

To również istotna kwestia, która decyduje o rodzaju zezwolenia.

3. Wstępna decyzja i ewentualne badanie rynku pracy. 

Jeśli stanowisko lub obywatelstwo wymaga zezwolenia może być konieczna weryfikacja za pośrednictwem Urzędu Pracy. Wszystko zależy od lokalnego rynku, choć istnieją wyjątki od tej reguły. Warto zatem upewnić się w odpowiedniej instytucji i uzyskać aktualne informacje.

4. Gromadzenie dokumentacji, opłaty

Należy oczywiście zgromadzić niezbędna dokumentację i uiścić opłaty. Jakie kwoty?

  • 50 złotych za pozwolenie na pracę poniżej 3 miesięcy,
  • 100 złotych za pozwolenie na pracę powyżej 3 miesięcy,
  • 200 złotych za delegację.

5. Oczekiwanie na decyzję

Tutaj niestety nie ma ustalonego terminu. Wszystko zależy od placówki, rynku, zapotrzebowania i warunków. Czasem to nawet kilka miesięcy, choć można stosować środki przyspieszenia, które przewidziane są w przepisach.

6. Decyzja

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji można przystąpić do zatrudnienia, lub jeśli to konieczne, gdyż pracownik jest poza Polską, przekazać mu dokument, by uzyskał wizę.

Jeśli formalności i czas oczekiwania wydają się pracodawcy uciążliwe, zawsze można skorzystać z pomocy odpowiednich agencji, które posiadają już zaplecze zweryfikowanych pracowników. Wszelkie formalności oraz proces rekrutacji pozostaje po stronie firmy zewnętrznej. To wygodne rozwiązanie zarówno dla pracownika, jak również dla pracodawcy.


Udostępnij: