Opublikowano: Nov 10, 2023

Kiedy pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia i jak go obliczyć?

Umowa o pracę gwarantuje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi określone prawa, ale nakłada na nich także pewne obowiązki. Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z zatrudnieniem jest okres wypowiedzenia. Sprawdźmy, co mówi na jego temat Kodeks pracy. Od czego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę?

null

Na temat okresu wypowiedzenia krąży sporo mitów. W rzeczywistości jego ustalenie jest dość proste. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera art. 36 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pod uwagę należy brać wyłącznie jedno kryterium, czyli okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

  1. 2 tygodnie w przypadku osoby zatrudnionej poniżej 6 miesięcy, 
  2. 1 miesiąc w przypadku osoby zatrudnionej powyżej 6 miesięcy, 
  3. 3 miesiące w przypadku osoby zatrudnionej od przynajmniej 3 lat.

Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Co ważne: przepis mówi o łącznym czasie zatrudnienia u pracodawcy – pod uwagę należy brać więc również okresy poprzedniego zatrudnienia, np. jeśli pracownik wcześniej pracował w danej firmie, następnie zmienił pracę i zdecydował się na powrót. 

Dłuższy okres wypowiedzenia

Samo określenie długości okresu wypowiedzenia w większości przypadków nie jest skomplikowane. Znając łączny staż pracy u danego pracodawcy, łatwo go wskazać. Niekiedy pod uwagę należy wziąć dodatkowe czynniki. Jeżeli prowadzisz firmę lub pracujesz na etacie, dowiedz się, jakie zasady regulują okres wypowiedzenia na Firmove.pl. Z serwisu dowiesz się między innymi, jak prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia w konkretnej sytuacji i na jakich zasadach możliwe jest jego skrócenie. 

Kiedy ma zastosowanie okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia może być ważny zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika. Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czyli rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, jest jednym z czterech dopuszczalnych sposobów zakończenia łączącej strony relacji. Obie strony powinny także respektować wskazane w kodeksie terminy. 

Jednocześnie stosunkowo często zdarza się, że pracownik, który np. zmienia miejsce zatrudnienia, chciałby skrócić okres wypowiedzenia. Jest to oczywiście możliwe na mocy porozumienia stron. Mniejsze możliwości ma pod tym względem pracodawca. Co prawda w szczególnych przypadkach może skrócić maksymalnie do miesiąca trwający 3 miesiące okres wypowiedzenia, jednak musi wypłacić w takiej sytuacji odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia należnego za pełny okres. Rzecz jasna przepisy Kodeksu pracy, w tym sposób ustalania okresu wypowiedzenia, obejmują jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie odnoszą się więc na przykład do umowy zlecenia.

Jak liczyć termin wypowiedzenia umowy o pracę?

Pewnym problemem może okazać się poprawne określanie terminu wypowiedzenia. Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia? W przypadku zatrudnienia dłuższego niż pół roku pod uwagę bierze się pełne miesiące. Przykładowo: jeżeli wypowiedzenie umowy obowiązującej od 4 lat zostanie złożone 12 lutego, okres wypowiedzenia zacznie być naliczany dopiero 1 marca, a dobiegnie końca wraz z ostatnim dniem maja. Inaczej wygląda to w przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy. Za pierwszy dzień tygodnia, od którego zaczyna się liczyć termin 2 tygodni, przyjmuje się niedzielę, a ostatnim dniem okresu wypowiedzenia jest sobota.

Udostępnij: