Opublikowano: May 30, 2024

Na czym polega rozliczenie według ksiąg rachunkowych?

Każda firma jest zobowiązana do ewidencjonowania swojej działalności i wykonywanych operacji gospodarczych. Jednym z systemów rejestracji są księgi rachunkowe, których używają firmy zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. Przyjrzyjmy się zatem, jak należy prowadzić księgi rachunkowe, kto ma taki obowiązek i jakie podmioty świadczą usługi podatkowe.


Jak rozliczać się zgodnie z księgami rachunkowymi?

Księgi rachunkowe, jako narzędzie służące do rozliczania firmy z jej działalności, umożliwiają ścisłe monitorowanie finansów, a także przestrzeganie wymogów prawnych. W księgach rachunkowych można znaleźć szereg informacji na temat wydatków i przychodów przedsiębiorstwa, a także dane dotyczące wynagrodzeń pracowników, czynszów, zobowiązań czy należności.Księgi rachunkowe mogą być prowadzone zarówno w formie papierowej, jak i za pomocą programu komputerowego.Księgi otwiera się odpowiednio w dniu rozpoczęcia działalności firmy lub na początek każdego kolejnego roku obrotowego, a wszystkie znajdujące się w nich zapisy muszą mieć odzwierciedlenie w dokumentacji firmy.

Rozliczanie według ksiąg rachunkowych – najważniejsze elementy

Księga rachunkowa musi składać się z5 głównych elementów, z których każdy służy do zapisu innego rodzaju operacji gospodarczych. W dzienniku powinny znaleźć się wszystkie podjęte działania, wypisane według chronologicznej numeracji. Na kontach księgi głównej, czyli kontach syntetycznych powinny znaleźć się analogiczne jak w dzienniku informacje, sporządzane na zasadzie podwójnego zapisu. Z kolei konta ksiąg pomocniczych stanowią uzupełnienie i doprecyzowanie księgi głównej i służą do rejestracji środków trwałych, rozrachunków z dostawcami, odbiorcami i pracownikami. Bilans natomiast to inaczej zestawienie obrotów i sald, którego celem jest sprawdzenie poprawności zapisów dziennika i księgi głównej. Z kolei inwentarz stanowi odzwierciedlenie stanu składników aktywów i pasywów firmy.

Kto jest zobowiązany do rozliczania według ksiąg rachunkowych?

Do prowadzenia pełnej księgowości w formie ksiąg rachunkowych zobligowane są m.in.spółki handlowe, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, gminy, powiaty i województwa, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej czy oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.Warto jednak wiedzieć, że spółki zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości mogą to zadanie zlecić profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu – oznacza to, że nie każde przedsiębiorstwo musi mieć własny dział księgowości. Każda firma korzystająca z usług biura rachunkowego musi powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy, a także zapewnić tej jednostce dostęp do ksiąg rachunkowych z pełną dokumentacją i dowodami księgowymi.

Profesjonalne usługi księgowe – biuro podatkowe w Łodzi

Proces rozliczenia według ksiąg rachunkowych warto powierzyć doświadczonym profesjonalistom, którzy oferują kompleksową obsługę, zgodną z obowiązującymi zasadami księgowości. Biuro podatkowe w Łodzi to m.in. BDB Consulting, które zapewnia takie usługi jak doradztwo podatkowe, optymalizacje i rozliczenia podatkowe. Przedsiębiorcy korzystający z usług profesjonalistów zapewniają sobie bezpieczeństwo finansowe i mogą całkowicie skupić się na prowadzeniu działalności.


Udostępnij: